La Llei de Transparència va ser aprovada per la Generalitat de Catalunya el 2015, la qual disposa que totes les entitats dels tercer sector estan obligades a fer públiques les seves dades econòmiques. I l’espai idoni per fer-les públiques és al web.

D’aquesta forma, el web institucional esdevé no només el centre de la comunicació de les entitats, on cadascuna explica en profunditat la seva tasca, juntament amb les xarxes socials i altres plataformes online, sinó que es converteix també en l’espai per mostrar de forma totalment transparent la seva activitat econòmica anual. Però com ha de ser un web transparent?

D’acord amb la Llei de Transparència, les entitats tenen unes obligacions bàsiques:

  • Han de donar informació institucional, de l’organització i de la seva estructura, mitjançant la publicació dels estatuts i reglaments de règim intern, la seva activitat, organigrama, identificació dels responsables i càrrecs junt amb el seu perfil i trajectòria.
  • Tenen l’obligació també d’informar sobre les dades econòmiques de rellevància: pressupostos, els seus comptes anuals i auditories, així com de tots els contractes adjudicats per l’Administració pública, les subvencions i ajuts públics que han rebut al llarg dels últims 5 anys, i convenis vigents.

Per tant, un web transparent serà aquell que, per una banda, expliqui l’estructura interna completa de l’entitat. És a dir, que presenti el seu equip i la forma en què s’organitza: membres de la Junta, vocals, membres del patronat… La millor manera de fer aquesta presentació és a través d’un apartat com “Qui som”, el qual inclogui apartats concrets on es presenti l’equip”, la junta directiva, etcètera.

D’altra banda, un web transparent serà aquell que mostri tota la part econòmica que gestiona l’entitat. Per penjar tota aquesta informació pot ser útil un apartat anomenat “finançament”, “transparència”, entre d’altres noms, on penjar les Memòries anuals, pressupostos…

D’aquesta forma,  hi ha transparència de l’entitat de cara a l’Administració Pública, però també de cara als ciutadans, que poden conèixer millor les entitats i la seva feina diària, de forma clara i àgil. Qualsevol persona podrà consultar la visió, la missió de l’entitat, els projectes que estan desenvolupant, i també conèixer-la per dins, fet que genera més confiança en la ciutadania i futurs socis.

Adaptant els webs de l’acidH i “in via” a la Llei de Transparència

A més de garantir la transparència, cal aconseguir que el web sigui també atractiu per als usuaris. Per això el procés d’adaptació d’un web a la Llei de Transparència és el moment ideal per replantejar el seu disseny i l’estructura corporativa, i valorar si realment tenim un espai àgil, de fàcil navegació tant per als usuaris com per als membres de l’entitat.

Com a consultors en comunicació i estratègia de l’Associació “in via” i de l’acidH, des d’Inpacte estem donant suport en l’actualització de les seves pàgines web. Amb l’objectiu principal de complir amb la Llei de Transparència, s’ha replantejat l’estructura d’aquests espais perquè incloguin tota la informació que estableix la llei, al mateix temps que s’ha creat un espai accessible a tothom, de navegació fàcil i intuïtiva, i amb un disseny responsive que permet la seva correcta visualització en diversos dispositius, com el mòbil o la Tablet, a més de l’ordinador.

Podeu llegir el text complet de la Llei192014 de Transparència en aquest enllaç.